Resymé av 2010

Fornøyde kunder har alltid vært det viktigste målet for Lan-x

FORNØYDE KUNDER har alltid vært det viktigste målet for Lan-x, og Lan-x skal være en anbefalt systemintegrator innenfor IKT. Denne målsettingen står like fast som tidligere, samtidig som at kunden også skal oppfatte Lan-x som en tilgjengelig leverandør i alle ledd.

Lan-x sin virksomhet består av fire hovedområder:

  • Systemintegrasjon og konsulenttjenester
  • Preventiv drift og datadrift
  • Responstidsavtaler og beredskapstjenester
  • Salg av programvare og maskinvare

Lan-x har god balanse mellom faste og prosjektrelaterte oppdrag. Det har også i år vært økt etterspørsel etter våre konsulenter. Plassering av kundens løsning i forhold til hvor konsulenten sitter fysisk, betyr stadig mindre, så det gjør at vi bedre kan utnytte kapasiteten og kunnskap på tvers av vår organisasjon.

Lan-x har i tillegg preventiv IT drift og overvåkning for en lang rekke kunder hvor kundens sentrale IT-løsning plassert ute hos kunden. Med kompetente konsulenter og bruk av gode verktøy, gir dette kunden en trygghet for at systemene er kontinuerlig passet på.

Vi har utvidet og ytterligere sikret vår datasentral slik at denne oppleves som meget driftsstabil og forutsigbar for de som har valgt å benytte denne. Vi har svært god oppetid og tilgjengelighet, og vi får gjennomgående meget bra tilbakemeldinger fra våre kunder som benytter denne tjenesten.

Vår organisasjon er gjennom året godt styrket på salg. Økt salgsstab gjør at vi nå kan jobbe fokusert og målrettet for å satse på nye kunder, primært på de områder og bransjer hvor vi har best kunnskap.

Lan-x har hovedkontoret i Sandnes og avdelinger i Mandal og Ålesund.
Lan-x Øst as i Oslo, som vi eier 35% av, har sitt markedsområde på Østlandet. Lan-x Øst tilbyr salg av programvare og maskinvare, konsulenttjenester og systemintegrasjon, og har etter hvert også en betydelig andel fast drift ute hos kunder.

Økonomi
Forretningen har vært sunn og stabil gjennom hele 2010. Omsetningen var ca 61,7 mill, som er vel 6% høyere enn fjoråret. Driftsresultat er også noe høyere enn i 2009 med 2,7 mill mot 2,0 mill. Resultat før skatt er 2,9 mill, som er 0,6 mill. høyere enn i 2009.

Det er utbetalt 358.000,- bonus totalt i 2010. Styret finner resultatet tilfredsstillende.
Egenkapitalandelen er i år 38,5% som er ca 3 prosentpoeng høyere enn fjoråret. Bankinnskuddene utgjør 54,7% av totalkapitalen, en økning på ca 8,4% prosentpoeng i forhold til 2009. Likviditeten må anses som meget god. Økning i omsetning skyldes økning i salg timer/driftsavtaler, samt noe økning på serverbasert programvare/maskinvare.
Det er foretatt en fondsavsetning på 746 597 til styrking av sentral IT drift.
Styret foreslår at det foretas utbetaling på kr 29,- pr aksje i utbytte.
Det er små endringer i eierstruktur. Lan-x as har etter fullmakt fra generalforsamling 2009 kjøpt 2,4% fra en aksjonær. Selskapets aksjer eies av ansatte/tidligere ansatte i Lan-x.

Kunder
Lan-x har hatt en lang rekke spennende prosjekter både på eksisterende og nye kunder. Dette omfatter alt fra store omfattende oppgraderinger, nyinstallasjoner, utvidelser og omstrukturering til mindre tilpasninger og generell oppfølging/vedlikehold av kundens etablerte løsninger.

Kort nevnes noen få kunder i 2010/2011:

  • Flekkefjord kommune: 1 sone prosjekt. Dette innbærer en enklere tilgang til fellessystemer for alle brukere, samtidig som at all datasikkerhet er ivaretatt i henhold til Datatilsynets krav til slike systemer.
  • Hå kommune: Største kunde målt på omsetning i 2010.
  • Dolphin: Betydelig økning på konsulent og engasjement totalt sett.
  • Optimar Giske: Konsolidert lagring og virtualisering med HyperV, inkl driftsovervåkning.
  • WorldVines og StøKurs Regnskap & Analyse: Typiske mindre kunder som har valgt Lan-x som sin partner på drift.

Samarbeidspartnere
Lan-x as har samarbeidsavtaler med de produsenter selskapet finner nødvendig for å ha tilgang til markedsledende standard program- og maskinvare.
Kort nevnes Microsoft, Symantec, Juniper, VMWare, Citrix og HP som noen av de viktigste.

Organisasjon
Vi videreutvikler kompetansen på våre medarbeidere gjennom målrettede kurs og opplæring. I 2010 har Lan-x personell gjennomført en mengde formell sertifiseringer på våre viktigste fagområder. I tillegg har vi hatt betydelig kursing og sertifisering på salgspersonell. De ansatte i selskapet har vist vilje og evne til å stå på når dette har vært nødvendig.

Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt, og det har ikke vært fravær som følge av arbeidsbelastning. Det har vært totalt 140 dager sykefravær, noe som delvis skyldes langtidssykemeldinger.
Selskapet har ikke hatt arbeidsulykker i løpet av året. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i forhold til arbeidsmiljø generelt.
Selskapet har system og rutiner for intern kontroll. Arbeid med prosedyrer, instrukser og avvikshåndtering opp mot vår virksomhet og våre kundeavtaler, fokuseres i forhold til kvalitet i alle ledd. Lan-x har retningslinjer for likestilling mellom kjønnene. Det er ikke kvinner representert i styret.

Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø. Lan-x har ordning for at gammelt IT-utstyr avhendes og gjenvinnes i samsvar med myndighetenes krav. Selskapet oppfordrer ansatte og kunder til miljøvennlig avhending av emballasje og brukt rekvisita. Lan-x velger også å benytte produkter fra ledende produsenter som har fokus på miljøvennlige produksjon, samt at våre ansatte fokuserer på å opptre miljøbevisst i alle ledd.

2011
Regnskapet er basert på fortsatt drift og styret vurderer forutsetningene for dette til å være tilstede. Selskapet vil i all vesentlighet fortsette virksomheten innen samme forretningsområder i 2011.

Årsrapport

Klikk her for å lese årsrapporten for 2010