Resymé av 2007

Lan-x fokuserer på å tilby rett kompetanse til våre kunder

Lan-x fokuserer på å tilby rett kompetanse til våre kunder

Fornøyde kunder har høyest prioritet for Lan-x. Fornøyde kunder får vi som et resultat av at vi oppfyller kundens forventninger i forhold til å være en god støttespiller, ha riktig kunnskap og kompetanse, være forutsigbar i forhold til inngåtte avtaler og være konkurransedyktig på pris. Tilgjenglighet er også en viktig faktor, samt tilpasningsevne i forhold til endringer hos kunden. Tilbakemelding fra eksisterende og nye kunder viser at de er tilfredse med vårt samarbeid, og vår måte å følge opp og løse oppgaver på.

En annen faktor som det fokuseres stadig mer på er miljø, miljøkonsekvenser og global oppvarming. Innen IKT går dette på alle forhold fra produksjonsmetoder på utstyr, materialbruk, gjenvinnbarhet, bruk av emballasje, transport, strømforbruk og krav til kjøling på produktene, rekvisita og avhending av gammelt utstyr. Lan-x har samarbeidspartnere med høy fokus på miljø og miljøkonsekvenser, og vi gjør vårt til å påvirke valg av miljøriktige produkter og teknologier.

Selskapets virksomhet består av fire hovedområder: systemintegrasjon og konsulenttjenester, preventiv drift og datadrift, responstidsavtaler og beredskapstjenester, salg av programvare og maskinvare. Virksomheten til selskapet har i 2007 befestet seg på alle disse områder. I forhold til sentral IT drift hos kunder, fokuserer på å legge best mulig til rette for at vi på en sikker måte kan installere, drifte og feilsøke uten at vi fysisk er på plass hos kunden. Dette innbærer at vi kan kople oss opp og utføre arbeid på kundens anlegg, uavhengig av hvor våre konsulenter er fysisk plassert. Vi vil da ofte raskere kunne følge opp kunden med rett kompetanse på en mer effektiv måte, i tillegg til at vi da også sparer miljøet i forhold til transport til kunde, samt kunden for reisekostnader.

Lan-x har hovedkontoret i Sandnes og avdelinger i Mandal og Ålesund.

Lan-x Øst as i Oslo, som vi eier 35% av, har sitt markedsområde på Østlandet. Selskapet viser til økt omsetning og positivt resultat også i 2007. Lan-x Øst tilbyr salg av programvare og maskinvare, konsulenttjenester og systemintegrasjon.

Økonomi
Forretningen har vært stabil og sunn gjennom hele 2007. Omsetningen har økt til 71,5 mill, som er litt over 22% høyere enn fjoråret. Driftsresultat er også betydelig bedre i 2007 med 3,3 mill mot 2,2 mill i 2006. Resultat før skatt er 3,7 mill, som er noe bedre enn 2006 hvor salg av våre aksjer i Papirfly AS ble inntektsført. Det er utbetalt ca. 1.54 mill. i bonus til ansatte i 2007. Styret finner resultatet meget tilfredsstillende.

Vår konsulentvirsomhet viser en meget bra stigning i omsetning pr konsulent og dette skyldes i stor grad at stadig mer av oppdragsmengden er planlagte oppdrag, og at driftstabiliteten på de installasjoner vi betjener hos våre kunder blir stadig bedre.

Omsetningen har vært jevn gjennom hele året. Egenkapitalandelen er i år 25,7% som er omtrent på nivå med fjoråret. Bankinnskuddene utgjør 47,2 % av totalkapitalen, en økning på 10 prosent. Likviditeten må anses som meget god. Vi har en god kapitalreserve i forhold til den virksomhet selskapet planlegger. Selskapet har i løpet av 2006 investert ca 246 tusen i videre oppbygging av eget datasenter, med betydelig utvidelse av serverkapasitet og nødstrømsaggregat. Pr. 31/12-2007 var 62,56% av aksjene eiet av selskapet/de ansatte i selskapet, og de resterende aksjer eies av tidligere ansatte.

Kunder
Vi har hatt en lang rekke spennende kundeprosjekter, kort nevnes:

  • Odda kommune: Vertskommune for utvalgte IKT funksjoner for fire andre kommuner i Hardanger. Vi har bistått Odda kommune i tilrettelegging av løsningen, som innebærer at fire andre kommuner i Hardanger kjører sine utvalgte applikasjoner i Odda kommune. Løsningen benytter teknologi fra HP , Citrix og VM Ware, og er lagt opp med fokus på integritet, funksjonalitet, sikkerhet og forutsigbarhet.
  • Tafjord Kraft: Trådløst sikkert nett basert på teknologi og programvare fra HP og Microsoft. Tafjord Kraft har satt i drift ny løsning for trådløst nett, hvor de benytter en kombinasjon av autentisering av PC brukere på trådløst nett med nettverksutstyr og programvare fra HP ProCurve og Microsoft Windows Active Directory. Løsningen autentiserer brukere og tildeler riktig nettverk i forhold til de rettigheter bedriften har bestemt, og på en måte som samtidig hindre uautorisert tilgang til nettet.
  • Berggård Amundsen & Co AS: Elektrogrossist som står bak Elgos kjeden. Lan-x har bistått Berggård Amundsen i sentralisering og konsolidering av selskapets IKT løsning. Berggård Amundsen har i løpet av året fortatt en stor omlegging og sentralisering av IKT , herunder omlegging av all kommunikasjon mot avdelinger/selskaper i konsernet, oppgradering og modernisering av server plattform, samt omlegging fra Lotus Notes til Microsoft Exchange. Løsningen gir kunden en mye bedre forutsigbarhet, kvalitet og kontroll på IT driften.

Samarbeidspartnere
Lan-x as har samarbeidsavtaler med de produsenter selskapet finner nødvendig for å ha tilgang til markedsledende standard program- og maskinvare. Vi nevner spesielt godt samarbeid med HP , hvor Lan-x er HP Preferred Partner både på lagring/server og på nettverk og Microsoft hvor vi er Microsoft Gold Cerified-Partner og Microsoft Authorized Education Reseller. Vi ivaretar og utvider våre sertifiseringer på ulike teknologier, og nevner spesielt VM Ware og Citrix som to av de viktigste.

Organisasjon
Lan-x har sterk fokus på å videreutvikle ansattes kompetanse, både i form av eksterne kurs og sertifiseringer, og i form av avsatt tid til utvikling av egenkompetanse. Vi er også kontinuerlig i markedet for å finne nye dyktige konsulenter på flere ulike fagområder, og har gjennom året ansatt flere nye konsulenter, både i Sandnes og i Ålesund. Salgsorganisasjonen har jobbet aktivt med å utvikle både eksisterende kunder og etablere nye kundeforhold. De ansatte i selskapet har vist vilje og evne til å stå på når dette har vært nødvendig.

Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt, og det har ikke vært fravær som følge av arbeidsbelastning. Det har vært totalt 105 dager med fravær grunnet sykdom. Selskapet har ikke hatt arbeidsulykker i løpet av året. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i forhold til arbeidsmiljø generelt. Selskapet har system og rutiner for intern kontroll. Arbeid i forhold til prosedyrer, instrukser og avvikshåndtering opp mot vår virksomhet og våre kundeavtaler, fokuseres i forhold til kvalitet i alle ledd. Lan-x har retningslinjer for likestilling mellom kjønnene og vil legge forholdene til rette i den utstrekning det er relevant. Selskapet har pr. i dag ingen kvinner ansatt, og selskapet har heller ikke kvinner i styret.

Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø Selskapet har ordning for at gammelt IT utstyr avhendes og gjenvinnes i samsvar med myndighetenes krav. Selskapet oppfordrer ansatte og kunder forhold til miljøvennlig avhending av emballasje og brukt rekvisita. Lan-x velger også å benytte produkter fra ledende produsenter som har fokus på miljøvennlige produksjon, samt at vi i Lan-x også fokuserer på å opptre miljøbevisst i alle ledd.

Årsrapport

Klikk her for å laste ned årsrapporten for 2007